CASS (Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen van de Scholengemeenschap)

Elk schoolbestuur van de scholen van onze scholengemeenschap wordt in het CASS vertegenwoordigd door één vaste gemandateerde:
Dit zijn:
– Griet Blondiau voor de VZW KatOBA. Zij neemt het voorzitterschap op.
– Paul Yperman is het CASS-lid voor de VZW Ignatiusscholen Brussel.

Het secretariaat wordt toegewezen aan de directeur met coördinerende opdracht, Nancy De Boey.
Het CASS neemt de beslissingen die het beleid van de scholengemeenschap bepalen.

CODI (College van Directeurs)

Tot het CODI behoren alle directeurs van de scholen die tot de scholengemeenschap behoren.
Het college van directeurs voert de beleidsbeslissingen van het CASS uit.

voorzitter: Nancy De Boey – scholengemeenschap.sas@gmail.com
leden: Patricia Berckmans, Ann Claes, Kristof Danhieux, Marleen De Backer, Denise Hendrickx, Peter Janssens, Lieven Lemmens, Sigrid Mahy, Els Merens, Lieve Segers, Carine Timmermans, Ann Van Damme, Sophie Van Kerkhove, Cilia Vanden Houden

Netwerking

Regionale directievergaderingen

De directies BaO en SO van het schoolbestuur KatOBA komen eens per trimester samen.

voorzitter: Roger Haest
leden: Jos Vansantvoet, Griet Blondiau, Kurt De Prins, Annick Stie, Patricia Berckmans, Ann Claes, Kristof Danhieux, Marleen De Backer, Denise Hendrickx, Peter Janssens, Lieven Lemmens, Sigrid Mahy, Els Merens, Lieve Segers, Carine Timmermans, Ann Van Damme, Sophie Van Kerkhove, Cilia Vanden Houden

CEBECO (Centraal Beleid van de Jezuieten Colleges)

De eigen pedagogische begeleidingsdienst basisonderwijs maakt contacten over de scholen heen mogelijk en creëert kansen om expertise uit te wisselen.
Dit gebeurt op niveau van de directies, zorgcoördinatoren, groep pastoraal, ICT-leerkrachten en leerkrachten L.O.

Werkgroepen

Binnen de scholengemeenschap zijn er doorheen de jaren werkgroepen ontstaan die voornamelijk de bedoeling hebben een overlegplatform te creëren tussen de medewerkers met hetzelfde ambt. Enerzijds wisselen we veel ervaringen uit, anderzijds stellen we draaiboeken op die voor iedereen zinvol zijn.

Cel personeelsadministratie
– stroomlijnen van de administratieve behandeling van dossiers
– opvolgen van actua
– suggesties doen ivm puntenverdeling

Zorgcoördinatoren
– 5 samenkomsten per jaar
– inhoudelijke uitwisseling op basis van het jaaractieplan

Leerkrachten lichamelijk opvoeding
– opstellen van een jaarplan
– uitwisseling rond evaluatie

Aanvangbegeleiders
– één samenkomst per jaar
– uitwisselen van ervaring rond jobinhoud
– supervisie

Buitenschoolse opvang
– uitwisselen van ervaringen

OCSG (Onderhandelingscomité van de Scholengemeenschap)

Ingevolge artikel 37bis van het LOC-decreet van 5 april 1995 moet in elke scholengemeenschap van het gesubsidieerd vrij onderwijs een onderhandelingscomité opgericht worden.
Het OCSG is een orgaan paritair samengesteld uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen en representatieve vakorganisaties. Het OCSG zetelt ook als reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap (RCSG).

voorzitter: Griet Blondiau
leden: Patricia Berckmans, Iris Boonen, Tania Exterbille, Sigrid Mahy, Lieve Segers, Nathalie Meyskens, , Jurgen Van Beneden, Sophie Van Kerkhove .
secretariaat: Nancy De Boey

RCSG (Reaffectatiecommissie van de Scholengemeenschap)

Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen en de vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties van het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap.
De commissie is belast met het uitwerken van voorstellen inzake reaffectatie of, indien reaffectatie niet mogelijk blijkt, inzake wedertewerkstelling.
Het Bureau doet ook voorstellen inzake het toewijzen van terbeschikkinggestelde personeelsleden voor wie de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap geen reaffectatie of wedertewerkstelling heeft gevonden.