De scholengemeenschap SAS werd in 2005 opgericht. De naam SAS staat voor Scholengemeenschap Annuntiaten Sint-Jan.

Vanuit de stimuluspunten SG is een voltijdse directeur met coördinerende opdracht aangesteld. Hij kan rekenen op administratieve ondersteuning van een deeltijds administratief medewerker.

De leden van het CASS hebben structureel overleg. Inhoudelijke samenwerking of gezamenlijke prioriteiten worden voorbereid door de directeurs en aan het CASS voorgelegd.

De directies respecteren elkaars schooleigen project. CASS-leden, directies en ook leerkrachten kennen de grote lijnen van de opvoedingsprojecten van de verschillende scholen.

Het college van directeurs organiseert maandelijks structureel overleg.

Aanvankelijk werden studiedagen georganiseerd voor alle personeelsleden. Dit gebruik is onderbroken omwille van een overlapping van studiedagen vanuit de Jezuïetencolleges.

Bijkomende middelen (financieel of op vlak van administratie) die aan de SG worden toegekend, zijn voorwerp van overleg. Zij kunnen zowel naar de school als naar de scholengemeenschap gaan, met de school als prioriteit.

Het beleidsvoerend vermogen van de SG SAS

De scholengemeenschap wil een bijdrage leveren om het beleidsvoerend vermogen van de scholen te ondersteunen en te verhogen.

Eén van de werkwijzen die daarvoor gebruikt worden is het uitwerken van prioriteiten (beleidsdomeinen) per schooljaar of over de schooljaren heen.

Bij het werken aan die prioriteiten worden de pijlers van het beleidsvoerend vermogen van scholen (Jan Saveyn, juni 2008, Het beleidsvoerend vermogen van de school als referentiekader voor schoolontwikkeling en -begeleiding.) voor ogen gehouden:

Doeltreffende communicatie

De scholengemeenschap wil op een constructieve wijze  een rol spelen voor de directies en leerkrachten.

Ze voorziet hiertoe in:

 • een vlotte informatie-overdracht via mail en website.
 • een open en transparante communicatie tussen de verschillende geledingen en participanten
 • een veilige sfeer waar elk idee evenwaardig is
 • het voorzien van ruimte voor informele communicatie
 • het bewaken van het ‘democratisch principe’ bij het nemen van beslissingen en bepalen van de prioriteiten voor het volgende werkjaar
 • het betrekken van participatieorganen (OCSG, RCSG)
 • het organiseren van vergaderingen waarvan de frequentie en de planlast bewaakt worden en waarbij de agenda op voorhand wordt medegedeeld met inachtneming van mogelijke toevoegingen.
 • Een document waarbij nieuwe collega’s wegwijs worden gemaakt in het onderwijsveld

Ze verwacht van collega’s:

 • voor sommige thema’s te denken op niveau van de groep
 • regelmatige aanwezigheid op vergaderingen

Samenwerking

De scholengemeenschap heeft als doel de samenwerking tussen de verschillende geledingen te verstevigen.

Ze voorziet hiertoe in:

 • het creëren van een sfeer van vertrouwen, zodat ieders deskundigheid naar voor kan komen
 • het stimuleren van een goede verstandhouding tussen de geledingen
 • het organiseren van activiteiten waar samenwerking tot stand kan komen
 • samen zoeken hoe de scholengemeenschap faciliterend en ondersteunend kan zijn
 • scholen laten delen in de expertise van andere scholen

Gedeeld leiderschap

De scholengemeenschap heeft tot doel om de samen verantwoordelijkheid te dragen voor het geheel met een goede taakverdeling

 • Via HR de besluitvormingsprocedures ter harte nemen
 • De verschillende stappen in processen duidelijk terugkoppelen
 • Het betrekken van alle belanghebbenden bij beslissingen
 • Het aanwenden van interne en externe expertise
 • Het rekening houden met de mate waarin de beslissingen worden aanvaard door het directieteam
 • Het zorgen voor de nodige soepelheid om op de eigenheid van specifieke beslissingen in te spelen
 • Het opnemen van verantwoordelijkheid in het tot stand komen van het beleid van de SG
 • Het betrekken van de directeurs bij de evaluatie van het beleid

Gezamenlijke doelgerichtheid

 • Het vooropstellen van prioriteiten vanuit het beluisteren wat men belangrijk vindt en vanuit een overkoepelende visie
 • Werken naar de gezamenlijke doelen
 • Op de hoogte zijn van de doelstellingen van het bestuur of het CASS
 • De betrokkenen op de hoogte stellen van het beleidsplan

Responsief vermogen

 • Ervoor zorgen dat we met de SG geen eilandmentaliteit krijgt
 • Open staan voor de inbreng en expertise van externen
 • Inspelen op de gaande evoluties

Innovatief vermogen – professionalisering

 • Ervaringen over nascholingen uitwisselen
 • Vanzelfsprekendheden in vraag durven stellen
 • Durven experimenteren met nieuwe ontwikkelingen vanuit de visie van de SG
 • Meedenken over een nieuwe structuur voor Brussel vanuit het schoolbestuur van de Annuntiaten en de werking van de SG een plaats geven
 • Werkgroepen organiseren
  • waarbij nieuwe ontwikkelingen de kans krijgen te groeien
  • waarbij nieuwe ideeën kunnen uitgewisseld worden
  • waarbij ervaringen de kans krijgen gehoord te worden met het doel te leren van elkaar

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

 • Alle directeurs zicht laten hebben op het geheel van initiatieven en verantwoordelijkheden
 • Via CASS naar CASS-CODI en omgekeerd het beleid transparant maken
 • Gezamenlijke afspraken respecteren
 • Oog hebben voor solidariteit

Reflectief vermogen

 • Een kritische en vragende houding aannemen tegenover de eigen werking
 • De gegevens over zelfevaluatie systematisch bijhouden en opvolgen