Afwezigheden leerkrachten

Een handig overzicht ivm verlofstelsels en afwezigheden kan u terugvinden op de website van het departement via deze link.

Wat te doen bij ziekte?

Hiervoor verwijzen we naar de rubriek “Modeldocumenten” – Ziekte

Bevallingsverlof

Voor meer informatie betreffende het bevallingsverlof, klik op deze link.

Geboorteverlof

Voor meer informatie betreffende het geboorteverlof, klik op deze link.

Moederschapsbescherming

Afhankelijk van de aanwezigheid van antistoffen kan een leerkracht blijven werken op school, eventueel met een ander takenpakket.
Het preventief verwijderen van kleuterleidsters tijdens de zwangerschap is niet zonder financiële gevolgen, vooral voor niet-benoemde personeelsleden. Aan dit aspect wordt zelden aandacht gegeven.

Bloedonderzoeken worden door de huisarts gedaan: de directie kan de leerkrachten erop wijzen dat ze bij een eerste consultatie bij zwangerschap aan de huisarts alvast een bloedonderzoek en controle van antistoffen vragen.

Een jaarlijkse controle bij de arbeidsgeneesheer zal in de toekomst opgenomen worden voor leerkrachten van de onthaalklas, de eerste kleuterklas, voor de kinderverzorger en de zorgleerkracht kleuterschool.

Kan ik verlof nemen buiten de schoolvakanties?

In principe zijn de vakantiedagen van de leerlingen ook de vakantiedagen van de leraren.
Buiten deze dagen kan je geen vakantie nemen. Als je toch om één of andere reden vakantie nodig hebt omwille van een gebeurtenis in jouw gezin of familie, kan je omstandigheidsverlof of verlof wegens overmacht aanvragen.

Maatregelen te treffen bij staking?

De overheid wenst het recht op staking te eerbiedigen, maar tevens vestigt zij de aandacht erop dat de pedagogische begeleiding van en het toezicht op de aanwezige leerlingen moeten worden gewaarborgd.

De schoolbesturen van de scholen moeten de nodige maatregelen treffen opdat bij staking de leerlingen en de niet-stakende personeelsleden toegang zouden krijgen tot de school. De niet-stakende personeelsleden moeten, voor zover mogelijk, hun normale opdrachten vervullen. Indien dit niet kan, moet een doelmatig toezicht op de aanwezige leerlingen worden georganiseerd.

Afwezigheid of opdrachtonderbreking ingevolge staking van het openbaar vervoer

Bij staking van het openbaar vervoer kunnen sommige personeelsleden in de onmogelijkheid zijn de school te bereiken. In dit geval, moeten de betrokken personeelsleden aan de directie een verklaring op eer overhandigen, waarin duidelijk wordt vermeld:

– Dat hun afwezigheid onvrijwillig was

– Dat hun afwezigheid het gevolg was van de staking van het openbaar vervoer, waarvan zij normaal en regelmatig gebruik maken om zich naar hun werk te begeven

De voormelde verklaring op eer moet de eerste schooldag na de staking van het openbaar vervoer aan de directie overhandigd worden. Ze moet in de onderwijsinstelling bijgehouden worden en op elk moment voorgelegd kunnen worden aan de verificateur van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Afwezigheden leerlingen

 

Hoe vul ik mijn klasregister in?

Zie omzendbrief.