Wat is TABD?

Een loopbaan in het onderwijs start met tijdelijke aanstellingen van bepaalde duur. Je kan een lesopdracht toegekend krijgen voor een deel van een schooljaar of voor een volledig schooljaar. Als je aangesteld bent voor bepaalde duur eindigt deze aanstelling ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar. Nodige documenten bij eerste indiensttreding:
– een medisch attest met vermelding dat de gezondheidstoestand van het personeelslid geen gevaar oplevert voor de gezondheidstoestand van de leerlingen;
– kopie van het diploma;
– een model 2 van goed zedelijk gedrag.

Wat is TADD en berekening dienstanciƫnniteit?

Een tijdelijke aanstelling voor doorlopende duur, is een soort van voorrangsregeling waarbij de dienstanciƫnniteit een belangrijke rol speelt. Wanneer je deze overeenkomst kan krijgen, welke stappen je hiervoor moet zetten en op welke manier je dienstanciƫnniteit berekend wordt, lees je in de bijlagen.

Wat is een vaste benoeming?

Wat zijn vacante uren?

Openstaande of vacante uren zijn uren die beschikbaar zijn na toewijzing aan alle vastbenoemde leerkrachten.

Wat begrijpt men onder prestatieregeling?

– Opdracht = alle taken, ook deze die thuis uitgevoerd worden.
– Schoolopdracht = het grootste deel van de opdracht; die taken die in schoolverband worden uitgevoerd, zijnde de hoofdopdracht en andere bijkomende taken.
– Hoofdopdracht = het grootste deel van de schoolopdracht. Voor een leerkracht is dat de lesopdracht en/of de bijzondere pedagogische taken en/of beleidsondersteuning.

Het voltijds onderwijzend personeel heeft een wekelijkse schoolopdracht van maximum 26 klokuren te presteren binnen de normale aanwezigheid van de leerlingen. Deze periode loopt vanaf 15 minuten voor de eerste les ’s morgens tot 15 minuten na de laatste les ’s middags en vanaf 15 minuten voor de eerste les ’s namiddags tot 15 minuten na de laatste les ’s namiddags.

De hoofdopdracht van een voltijdse (kleuter)onderwijzer bedraagt tenminste 24 lestijden en maximum 27 lestijden.
Voor leermeesters LO blijft de maximale hoofdopdracht 28 lestijden.
De ruimte tussen school- en hoofdopdracht kan opgevuld worden met toezichten of andere pedagogische prestaties.

Takenpakket
De opdracht in het onderwijs is pedagogisch van aard.
Personeelsvergaderingen, pedagogische vergaderingen en oudercontacten vallen steeds buiten de 26 klokuren en kunnen worden georganiseerd buiten de periode van normale aanwezigheid van de leerlingen. Zowel voltijdse als deeltijdse personeelsleden zijn verplicht deze activiteiten bij te wonen.

Een voltijdse kinderverzorger heeft een schoolopdracht van 32 klokuren per week.

Administratief personeel heeft een voltijdse opdracht van 36 klokuren.

Wat zijn de gevolgen als je bent terbeschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking?

TypeDrawer/FileDate ModifiedSize